Col·legi Manjón Educació Palma Balears, Illes

Els valors cooperatius

Educar amb els valors i els principis cooperatius abans esmentats.

El català llengua del nostre centre

La llengua catalana és la llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge del nostre

centre. És l’eina bàsica de relació entre tots els membres de la nostra comunitat educativa (professors/es, alumnat). També ho és a l’àmbit de gestió administrativa i de comunicacions externes. El nostre centre garanteix el coneixement oral, escrit i de comprensió de les dues llengües oficials (català i castellà) a l’acabament de l’escolarització obligatòria.

Arrelament a l’entorn social

Treballar els lligams i l’arrelament del centre escolar amb el nostre entorn social (el barri, la ciutat i les illes), amb el coneixement de les tradicions, els costums, la cultura, la llengua, per tal d’avançar cap a la plena integració social i cultural dels nostres infants i joves en la comunitat.

Pluralitat ideològica i valors democràtics

Educam en el respecte de totes les ideologies i creences religioses, en la solidaritat, la justícia, el diàleg, la no discriminació. L’objectiu és formar persones critiques amb la nostra societat capacitades per pensar, reflexionar, prendre decisions i actuar des de la llibertat personal.

Oberts al món

A més d’aprendre a estimar les nostres illes l’escola vol educar en el respecte de tots els indrets i cultures del món. Per això potenciam l’aprenentatge i domini al manco d’una llengua estrangera per facilitar la comunicació més enllà del nostre entorn.

Treball conjunt

Treballar amb les famílies per tal d’aconseguir una implicació conscient en l’educació dels seus fills. L’interès en l’educació escolar és un pilar fonamental i imprescindible per a l’èxit dels seus fills/es.

Valors ambientals i de conscienciació ecològica

Promoure i desenvolupar programes relacionats amb l’estudi, la salvaguarda del medi ambient, la racionalització dels recursos naturals, el tractament de residus, el reciclatge, etc.

Promoure i potenciar les capacitats dels alumnes amb l’estudi

Creiem que és necessari fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, es convertirà en la base de la seva formació i de l’adquisició dels aprenentatges.

Ensenyament individualitzat

Fomentar una atenció personalitzada i adequada al ritme evolutiu i de les capacitats intel·lectuals de cada nin i nina.

Integració de les noves tecnologies  en l’educació

Aprendre a utilitzar correctament les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge i de recerca d’informació.